Józefosław

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
1 840 000 PLN
Cena za m2
547,62 PLN
Powierzchnia działki
3 360 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Szerokość działki (mb.)
55
Długość działki (mb.)
65
Ukształtowanie działki
Płaska
Kształt działki
Prostokąt
Działka narożna
Tak
Przeznaczenie działki
Budowlana
Prąd
Tak
Gaz
Tak
Ujęcie wody
Studnia, Miejska
Rodzaj kanalizacji
Miejska
Dostępne od
2019-05-07
Numer oferty
251/3937/OGS

Opis nieruchomości

REZERWACJA!Do sprzedania działka budowlana w Józefosławiu, przy ul. Geodetów.
Dostęp do drogi publicznej z dwóch stron działki.

Media na działce.
Powierzchnia 3360 m2,
wymiary (ok) 65 m x 55 m.
Cena do negocjacji.

LOKALIZACJA:
Działka mieści się przy głównej drodze w Józefosławiu, w trzeciej linii zabudowy.
W sąsiedztwie znajduje się park dla mieszkańców Józefosławia.
Dojazd autobusem linii 739 do metra Wilanowska.

1,5 km do ul. Puławskiej, do centrum handlowego Auchan.

W okolicy:
centra handlowe, szkoła podstawowa, szkoły i przedszkola prywatne, poczta, sklepiki, Centrum Sportowo-rekreacyjne Tuan, Basen, korty tenisowe, SPA.


UCHWAŁA 1285/XLIII/2018
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 01.03.2018r
§ 5. 1. Na obszarze objętym planem miejscowym ustala się następujące przeznaczenie terenów,
wydzielonych liniami rozgraniczającymi:
4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, oznaczone na
rysunku planu symbolem MN/U;
§ 8. 1. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
.
1) nakaz sytuowania zabudowy zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
wyznaczonymi na rysunku planu;
2) dopuszczenie remontów i przebudowy istniejącej zabudowy, usytuowanej w pasie pomiędzy linią
rozgraniczającą drogi a linią zabudowy wyznaczoną na rysunku planu, pod warunkiem, że prace te
nie wywołają zwiększenia powierzchni zabudowy w tym pasie;
3) w zakresie zasad kształtowania architektury budynków mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych:
a) nakaz stosowania kolorystyki elewacji nawiązującej do naturalnych materiałów budowlanych, tj.
w tonacjach bieli, szarości, beży i brązów,
b) zakaz stosowania blachy trapezowej oraz jaskrawej ceramiki i okładzin z tworzyw sztucznych,
c) dopuszczenie stosowania okładzin z konglomeratów kamiennych i kompozytów drewnianych,
d) dopuszczenie stosowanie szkła jako materiału elewacyjnego wyłącznie na terenach oznaczonych na
rysunku planu miejscowego symbolem U i P,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 2167
e) dopuszczenie stosowania dachów płaskich lub spadzistych o kącie nachylenia połaci 25° – 45°,
f) nakaz stosowania dla dachów spadzistych dachówki lub materiałów imitujących dachówkę, w gamie
kolorów od czerwonego do brązowego oraz odcieniach szarości,
g) dopuszczenie obsypywania piwnic budynków ziemią, przy zachowaniu warunków spływu
powierzchniowego i maksymalnej wysokości zabudowy, ustalonej w ustaleniach szczegółowych dla
poszczególnych terenów,
h) dopuszczenie sytuowania zabudowy szeregowej o maksymalnej liczbie 6 segmentów w jednym ciągu
zabudowy, na terenach MN i MN/U, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,
m) nakaz zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych zgodnie
z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;
2. Ustala się zasady lokalizowania ogrodzeń:
1) nakaz lokalizowania ogrodzeń w liniach rozgraniczających dróg,
2) nakaz wycofania projektowanych bram w głąb działki na odległość co najmniej 5,0 m od osi jezdni, przy
drogach publicznych o szerokości poniżej 10 m,
3) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z prefabrykowanych elementów żelbetowych,
4) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych o minimum 60% prześwicie w przęśle lub żywopłotów,
5) nakaz stosowania w ogrodzeniach przejść ekologicznych,
6) nakaz stosowania ogrodzeń spełniających następujące warunki:
a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 1,8 m od poziomu terenu,
b) dopuszczenie lokalnego podwyższenia do 2,5 m, dla organizacji bram, furtek, wjazdów,
c) maksymalna wysokość cokołu – 0,6 m,
§ 9. Ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) na obszarze objętym granicami planu miejscowego nie ustala się granic obszarów wymagających
przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, na zasadach określonych w art. 22 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) nakaz stosowania minimalnej powierzchni działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału zgodnie
z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 2167
3) nakaz stosowania minimalnej szerokości frontu działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału:
c) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN oraz terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej MN/U:
- dla zabudowy wolnostojącej – 18 m,
- dla zabudowy bliźniaczej – 12 m (na 1 budynek w zabudowie bliźniaczej),
- dla zabudowy szeregowej – 7 m (na 1 budynek w zabudowie szeregowej),
§ 18. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy
usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 4MN/U, dla których:
1) Ustala się przeznaczenie terenów – mieszkalnictwo jednorodzinne, w formie budynków wolnostojących
i bliźniaczych na wszystkich terenach MN/U oraz szeregowych jednolokalowych (jeden lokal mieszkalny
w jednym budynku szeregowym) na terenach wymienionych w § 18, ust. 3, lit. a i ust. 3, lit. b;
2) Dopuszcza się nieuciążliwe usługi, realizowane jako wbudowane w budynki mieszkalne lub jako obiekty
wolnostojące, w szczególności z zakresu: handlu, obsługi finansowej, biur, rzemiosła nieprodukcyjnego,
gastronomii, turystyki, rekreacji, oświaty, kultury, ochrony zdrowia itp;
3) W zakresie wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
a) minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej dla terenów:
4MN/U:
- 700 m2
- dla zabudowy wolnostojącej
- 450 m2 -dla zabudowy bliźniaczej na jeden budynek w zabudowie bliźniaczej),
- 200 m2
- dla zabudowy szeregowej (na jeden budynek w zabudowie szeregowej),
d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej – 0,1,
e) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej:
- dla terenów: 4MN/U– 1,0,
f) maksymalną wysokość zabudowy:
– w przypadku zastosowania dachów płaskich – 10 m,
– w przypadku zastosowania dachów spadzistych – 12 m,
g) zasady kształtowania zabudowy – zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 1 pkt 3,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 2167
h) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do działki budowlanej – 50%,
i) realizację garaży i budynków gospodarczych zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 3 lit. i, j, k,
j) realizację ogrodzeń – zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 2,
4) W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w użytkowaniu ustala się:
a) przy lokalizacji inwestycji na terenie 4MN/U należy uwzględnić zasięg pasa technologicznego linii
elektroenergetycznej 220 kV, zgodnie z §10 ust. 2 niniejszej uchwały,
5) W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej – ustala się wskaźniki parkingowe zgodnie z ustaleniami §
10 pkt 5, 6;
6) Zasady wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną: zgodnie z ustaleniami § 12 niniejszej uchwały;
7) Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenów: zgodnie z ustaleniami § 13 niniejszej
uchwały;
8) W zakresie zasad scalania i podziału nieruchomości: powierzchnie działek, uzyskiwanych w wyniku
scalenia i podziału nieruchomości:
a) dla terenów: 4MN/U:
- 700 m2
- dla zabudowy wolnostojącej,
- 450 m2 -dla zabudowy bliźniaczej (na jeden budynek w zabudowie bliźniaczej),
- 200 m2
- dla zabudowy szeregowej (na jeden budynek w zabudowie szeregowej),
d) pozostałe parametry działek – zgodnie z § 9Serdecznie zapraszam do obejrzenia i zakupu działki.

Parametry dodatkowe

 • Ogrodzenie: Mieszane
 • Obecna zabudowa działki: Zabudowa mieszkalna
 • Wysokość zabudowy: 12
 • Procent możliwej zabudowy: 50
 • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
 • Przeznaczenie działki w planie lub studium: Budownictwo jednorodzinne indywidualne, Budownictwo jednorodzinne szeregowe
 • Możliwość podziału: Tak
 • Dostępne w okolicy: Przychodnia lekarska, Las, Hala sportowa, Plac zabaw, Fitnes, Sklep, Szkoła, Basen, Kort tenisowy, Centrum handlowe, Park, Apteka, Bank, Przedszkole, Kościół, Restauracja
 • Droga dojazdowa: Asfaltowa
 • Typ ulicy/drogi: Lokalna
 • Komunikacja: Autobus
 • Widok na: Podwórko, Inne budynki, Park/skwer

Kontakt

Magdalena Rosińska

Magdalena Rosińska

Specjalista ds. nieruchomości

Mobile:
+48 535 588 885
Email:
dream.home@gazeta.pl

Profil agenta
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Dream Home Sp. z o.o. dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest Dream Home Sp. z o.o. z siedzibą przy Kineskopowa 1A lok 1, 05-500 Piaseczno (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@dream-home.com.pl… czytaj więcej