Józefosław

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
559 000 PLN
Cena za m2
547,50 PLN
Powierzchnia działki
1 021 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Szerokość działki (mb.)
20
Długość działki (mb.)
45
Ukształtowanie działki
Płaska
Kształt działki
Prostokąt
Działka narożna
Tak
Przeznaczenie działki
Budowlana
Prąd
W drodze
Gaz
W drodze
Ujęcie wody
Miejska w drodze
Rodzaj kanalizacji
Miejska
Dostępne od
2019-05-07
Numer oferty
252/3937/OGS

Opis nieruchomości

REZERWACJA!Do sprzedania działka budowlana w Józefosławiu, przy ul. Geodetów.
Dostęp do drogi publicznej z dwóch stron działki.

Media przy działce.
Powierzchnia 1021 m2,
wymiary 20 m x 45,7 m.
Cena do negocjacji.

LOKALIZACJA:
Działka mieści się przy głównej drodze w Józefosławiu, w trzeciej linii zabudowy.
W sąsiedztwie znajduje się park dla mieszkańców Józefosławia.

Dojazd autobusem linii 739 do metra Wilanowska.

1,5 km do ul. Puławskiej, do centrum handlowego Auchan.

W okolicy:
centra handlowe, szkoła podstawowa, Gimnazjum, szkoły i przedszkola prywatne, poczta, sklepiki, Centrum Sportowo-rekreacyjne Tuan, Basen, korty tenisowe, SPA.UCHWAŁA 1285/XLIII/2018
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 01.03.2018r
§ 5. 1. Na obszarze objętym planem miejscowym ustala się następujące przeznaczenie terenów,
wydzielonych liniami rozgraniczającymi:
4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, oznaczone na
rysunku planu symbolem MN/U;
§ 8. 1. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
.
1) nakaz sytuowania zabudowy zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
wyznaczonymi na rysunku planu;
2) dopuszczenie remontów i przebudowy istniejącej zabudowy, usytuowanej w pasie pomiędzy linią
rozgraniczającą drogi a linią zabudowy wyznaczoną na rysunku planu, pod warunkiem, że prace te
nie wywołają zwiększenia powierzchni zabudowy w tym pasie;
3) w zakresie zasad kształtowania architektury budynków mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych:
a) nakaz stosowania kolorystyki elewacji nawiązującej do naturalnych materiałów budowlanych, tj.
w tonacjach bieli, szarości, beży i brązów,
b) zakaz stosowania blachy trapezowej oraz jaskrawej ceramiki i okładzin z tworzyw sztucznych,
c) dopuszczenie stosowania okładzin z konglomeratów kamiennych i kompozytów drewnianych,
d) dopuszczenie stosowanie szkła jako materiału elewacyjnego wyłącznie na terenach oznaczonych na
rysunku planu miejscowego symbolem U i P,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 2167
e) dopuszczenie stosowania dachów płaskich lub spadzistych o kącie nachylenia połaci 25° – 45°,
f) nakaz stosowania dla dachów spadzistych dachówki lub materiałów imitujących dachówkę, w gamie
kolorów od czerwonego do brązowego oraz odcieniach szarości,
g) dopuszczenie obsypywania piwnic budynków ziemią, przy zachowaniu warunków spływu
powierzchniowego i maksymalnej wysokości zabudowy, ustalonej w ustaleniach szczegółowych dla
poszczególnych terenów,
h) dopuszczenie sytuowania zabudowy szeregowej o maksymalnej liczbie 6 segmentów w jednym ciągu
zabudowy, na terenach MN i MN/U, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,
m) nakaz zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych zgodnie
z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;
2. Ustala się zasady lokalizowania ogrodzeń:
1) nakaz lokalizowania ogrodzeń w liniach rozgraniczających dróg,
2) nakaz wycofania projektowanych bram w głąb działki na odległość co najmniej 5,0 m od osi jezdni, przy
drogach publicznych o szerokości poniżej 10 m,
3) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z prefabrykowanych elementów żelbetowych,
4) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych o minimum 60% prześwicie w przęśle lub żywopłotów,
5) nakaz stosowania w ogrodzeniach przejść ekologicznych,
6) nakaz stosowania ogrodzeń spełniających następujące warunki:
a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 1,8 m od poziomu terenu,
b) dopuszczenie lokalnego podwyższenia do 2,5 m, dla organizacji bram, furtek, wjazdów,
c) maksymalna wysokość cokołu – 0,6 m,
§ 9. Ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) na obszarze objętym granicami planu miejscowego nie ustala się granic obszarów wymagających
przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, na zasadach określonych w art. 22 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) nakaz stosowania minimalnej powierzchni działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału zgodnie
z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 2167
3) nakaz stosowania minimalnej szerokości frontu działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału:
c) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN oraz terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej MN/U:
- dla zabudowy wolnostojącej – 18 m,
- dla zabudowy bliźniaczej – 12 m (na 1 budynek w zabudowie bliźniaczej),
- dla zabudowy szeregowej – 7 m (na 1 budynek w zabudowie szeregowej),
§ 18. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy
usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 4MN/U, dla których:
1) Ustala się przeznaczenie terenów – mieszkalnictwo jednorodzinne, w formie budynków wolnostojących
i bliźniaczych na wszystkich terenach MN/U oraz szeregowych jednolokalowych (jeden lokal mieszkalny
w jednym budynku szeregowym) na terenach wymienionych w § 18, ust. 3, lit. a i ust. 3, lit. b;
2) Dopuszcza się nieuciążliwe usługi, realizowane jako wbudowane w budynki mieszkalne lub jako obiekty
wolnostojące, w szczególności z zakresu: handlu, obsługi finansowej, biur, rzemiosła nieprodukcyjnego,
gastronomii, turystyki, rekreacji, oświaty, kultury, ochrony zdrowia itp;
3) W zakresie wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
a) minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej dla terenów:
4MN/U:
- 700 m2
- dla zabudowy wolnostojącej
- 450 m2 -dla zabudowy bliźniaczej na jeden budynek w zabudowie bliźniaczej),
- 200 m2
- dla zabudowy szeregowej (na jeden budynek w zabudowie szeregowej),
d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej – 0,1,
e) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej:
- dla terenów: 4MN/U– 1,0,
f) maksymalną wysokość zabudowy:
– w przypadku zastosowania dachów płaskich – 10 m,
– w przypadku zastosowania dachów spadzistych – 12 m,
g) zasady kształtowania zabudowy – zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 1 pkt 3,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 2167
h) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do działki budowlanej – 50%,
i) realizację garaży i budynków gospodarczych zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 3 lit. i, j, k,
j) realizację ogrodzeń – zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 2,
4) W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w użytkowaniu ustala się:
a) przy lokalizacji inwestycji na terenie 4MN/U należy uwzględnić zasięg pasa technologicznego linii
elektroenergetycznej 220 kV, zgodnie z §10 ust. 2 niniejszej uchwały,
5) W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej – ustala się wskaźniki parkingowe zgodnie z ustaleniami §
10 pkt 5, 6;
6) Zasady wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną: zgodnie z ustaleniami § 12 niniejszej uchwały;
7) Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenów: zgodnie z ustaleniami § 13 niniejszej
uchwały;
8) W zakresie zasad scalania i podziału nieruchomości: powierzchnie działek, uzyskiwanych w wyniku
scalenia i podziału nieruchomości:
a) dla terenów: 4MN/U:
- 700 m2
- dla zabudowy wolnostojącej,
- 450 m2 -dla zabudowy bliźniaczej (na jeden budynek w zabudowie bliźniaczej),
- 200 m2
- dla zabudowy szeregowej (na jeden budynek w zabudowie szeregowej),
d) pozostałe parametry działek – zgodnie z § 9Serdecznie zapraszam do obejrzenia i zakupu działki.

Parametry dodatkowe

 • Ogrodzenie: Mieszane
 • Wysokość zabudowy: 12
 • Procent możliwej zabudowy: 50
 • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
 • Przeznaczenie działki w planie lub studium: Budownictwo jednorodzinne indywidualne, Budownictwo jednorodzinne szeregowe
 • Możliwość podziału: Tak
 • Dostępne w okolicy: Przychodnia lekarska, Las, Hala sportowa, Plac zabaw, Fitnes, Sklep, Szkoła, Basen, Kort tenisowy, Centrum handlowe, Park, Apteka, Bank, Przedszkole, Kościół, Restauracja
 • Droga dojazdowa: Asfaltowa
 • Typ ulicy/drogi: Lokalna
 • Komunikacja: Autobus
 • Widok na: Podwórko, Inne budynki, Park/skwer

Kontakt

Magdalena Rosińska

Magdalena Rosińska

Specjalista ds. nieruchomości

Mobile:
+48 535 588 885
Email:
dream.home@gazeta.pl

Profil agenta
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Dream Home Sp. z o.o. dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest Dream Home Sp. z o.o. z siedzibą przy Kineskopowa 1A lok 1, 05-500 Piaseczno (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@dream-home.com.pl… czytaj więcej